موفقیت شغلی

سلام استادعزیزم روزتون بخیروشادی

اززمانی که من واردپکیج شغلی شدم تحولات عظیمی درزندگی ام اتفاق افتادوواقعاازشماسپاسگزارم که دراین پکیج ارزشمندهمع حوزه های زندگی بررسی میشن وارتقاپیداکردندومخصوصا همسرم که واردکلاس شغلی شدآرامش مهمان خانه ام شدچون قبلاهمسرم توشغل گیج بودوتنوع گراهرروزیه شغلی توذهنش میومدومی خواست همه راتجربه ‌کنه ونتیجه ای نداشت به جزآشفتگی وسردرگمی والان خداراشکریادگرفته که بایداول آموزش ببینه وبعددنبال شغل جدیدباشه وخودم هم خیلی موفقیت دارم خیلی رشدکردم همیشه دلم می خواست بتونم آدمهای زیادی رابه مسیرخودم دعوت کنم واین اتفاق قشنگ تودوره رسالت یابی برام اتفاق افتادوالان توزمینه ارتباطات خیلی رشدکردم وتفاوت خودم رابااطرافیان کاملا حس می کنم وحال خوبم   رامدیون این دوره های ارزشمندمی دونم والان که شخصیت خودم راشناختم وکم کم درمسیررفتن به لایه سالم خودم هستم چقدردوست داشتنی هستم وچه اثرات خوبی روی آدمهامیگذارم وحال آدمهاراخوب می کنم که این آرزوی قلبی من هست

استادمن فرشته من نازنینم سپاسگزارم وازخداوندبرای شمابهترینهارامی خواهم

whatsapp