موفقیت دوره های ذهن

سلام به استادعزیزم

من ازوقتی که دوباره دوره های ذهنرابه صورت تکرارشرکت می کنم ومیام واقعامتوجه خیلی چیزهاشدم اینکه توزندگی ام اگریک اتفاقی افتادحتمادردرون من یک چیزی بوده است به خاطرچالشی که خیلی وقت هست که درگیرش بودم معناومفهوم قانون بهارافهمیدم ومتوجه شدم که چقدرواقعامهم است

قانون کارماخیلی به درک من اززندگی واتفاق هایش کمک گردحتی اتفاق هایی که به ظاهرفکرمی کنیم ناخوب است

من خیلی درس گرفتم حتی من متوجه شدم که دلیل این اتفاقات چی هیت وکلاسهای ذهن درک من رااززندگی بیسترکردمن رامتعهدترکردمن توانستم که خودم رابیشتربشناسم همیشه انگشتم به سمت دیگران نباشدوبفهمم که خودم بایدحرکت کنم ازدرون است که می توانیم به بیرون راه پیداکنیم چقدرتوانستم بفهمم که ازنظرفهم ودرک خودم رطدکردم دیدم نسبت به زندگی عوض شده است درپایان ازاستادعزیزم نهایت تشکروقدردانی دادم استادم متشکرم

قانون کارما

whatsapp