موفقیت دوره شکرگزاری

سلام دوستان جان
ساده ترین لطف خداوند به موجودات زنده قدرت نفس کشیدن است که شاید کمتر به آن توجه میکنیم وان گونه که شایسته است خدای خود را به خاطر این نعمت بزرگ شکر گذار نیستیم
بر اساس تحقیقات تابت شده که شکر گزاری در صورتی که آگاهانه انجام شود موجب کاهش فشار عصبی منفی میشود
افراد سپاسگزار بیش از سایرین شاد سر زنده وامیدوارهستند واز رضابت فردی بیشتری در زندگی برخور دارند
در نظر دارم یک چله سپاسگزاری را باهم شروع کنیم وهرشب قبل از خواب تمرین کنیم ودر دفترمون بنویسیم
خدا را شاکریم که توفیق این سپاسگزاری را به همه میدهد
خداوند تنها کسی است که با دهان بسته هم میشه صدایش کرد
تنها کسی هست که وقتی همه رفتند میماند

تمرین شکر گزاری روز اول
هفت مورد از کارکردهای سالم منظم بدنتان را بنویسید وبا احساس مثبت از خدا سپاسگزاری کنید
خدایا شکرت بخاطر قلب سالمی که دارم
سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
❤️❤️❤️

whatsapp