موفقیت دوره شکرگزاری

سلام و خدا قوت به استاد عزیزم
من با یه حس عالی شروع کردم و هر روزم پر از شادی و حس خوب بود و البته یه مواردی هم برام پیش میومد که شکر خدا خیلی خوب مدیریت می کردم و خودم را در واقع دست اوضاع دور و برم میدادم و مثل همیشه خیلی نسبت به مسائلم گارد نمی گرفتم و همه چی را مدیریت میکردم و هر روز مهمونی به جاهای خوبی که دفعه اولم بود دعوت شدم هم حس خوب به دیگران دادم و هم حس خوب دریافت می کردم شکر خدا وقتی برای مهمونی همه را به خونه خودم دعوت کردم همه چی عالی شد و طوری که همه به زبون آوردن که معلومه که با حس خوب غذا درست کردی و با اینکه چند رقم غذا درست کردم همه غذاهام عالی بود و خدا را شکر می کنم برای همه اتفاقهای خوب امسالم و وجود شما استاد نازنینم که لحظه به لحظه زندگی منا معنا دار کردید و اون حس پوچی و یکنواختی را ندارم و خدا را شکر برای امسالم کلی برنامه و هدفهای زیبایی دارم که به وجود شما استاد نازنینم همه اون هدفهام تحقق پیدا میکنه و از خدای عزیز و مهربانم هم سپاسگذارم که هر نفس همراه منه خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت🙏🌺🙏🌺🙏🌺🙏🌺🙏🌺

whatsapp