موفقیت دوره باور

سلام
همراه با چند جمله الهام بخش وزیبا برخیزید وبدرخشید…..
روزی مملو از آرامش. دوستی وموفقیت براتون آرزو میکنم🙏🙏🙏🙏🙏🙏

حس ارزشمندی را در درونت بیدار کن🌷
احساس ارزشمندی حسی است درونی که خود انسان به خویش میبخشد❤️❤️
وقتی از درون احساس لیاقت وارزشمندی میکنید واین باور را در وجودتان پرورش می‌دهید که خداوند از روح خود بر من دمید وبه خوشبختی من وعده داد🙏🙏آنگاه خودت را لایق بهترین‌های ذهنت میدانی وافراد شایسته ایی وارد زندگی ات میشوند❤️که باعث خیر. برکت وآرامشت می‌شوند ودر تمامی وجوه زندگی جهان این حس شایستگی را به تو ثابت خواهد کرد وبهترین ها به سویت خواهد آمد 👌👌👌👌

استاد عزیز ومهربانم چنان درسهای ارزشمندی به من دادند که این حس‌های عالی وقشنگ را هر روز در وجودم حس میکنم وپرورش می‌دهم درسهایی که در هیچ دانشگاهی به ما یاد ندادند درس ارزشمندی💪💪💪💪
ومن با افتخار یه تمام دنیا فریاد میزنم من شاگرد مکتب استاد عزیزم هستم ومشتاقانه وبا دل وجان منتظر آموزش‌های ارزشمند استاد بی‌نظیرم هستم وکلمه کلمه آن در زندگیم بکار میگیرم وتا آخرین نفس همراه وکنار استادم با دل وجان واشتیاق سوزان همراهم 🙏🙏🙏🙏🙏
وخدا را شاکر وسپاسگزارم بخاطر این مسیر رحمت ونور
عشق وایمان
صبر وبردباری
مهر ودوستی
خدایا شکرت. خدایا شکرت. خدایا شکرت

whatsapp