موفقیت دوره ارتباطات

ولی لازم بود که بتهون بگم .من این هفته که تو تمرینهای دوره ارتباط بودیم اتفاقات که در کنارش سرزنش بود زیاد بود برام گه خیلی هاش تونستم کنترل کنم و بازخورد خوبی بگیرم .مثلا دوستم پیامم داد که روزگارش خوب نیست منم سرزنشش کردم وگفتم که تقصیر خودته وقتی رو خودت کار نکنی همین میشه برات که او ناراحت شد وخداحافظی کرد من بعد که به خودم اومدم واصل اول را کار کردم شروع کردم به پیام مثبت دادن و چیزای خوب فرستادن و… بعد فرداش اون برام یه هدیه خرید و منو حوشحال کرد.

اما گزینه محل کارمو اصلا نتونستم تحمل کنم یخورده با رییسم و بعضی همکارام بحث کردم و دیروز از کارم زدم بیرون و دیه تصمیم گرفتم که وارد اونجا نشم چون تمام انرژیهایی که از درسهای شما میگرم و اونجا برام پرت میکنه منم قول شرف به خودم دادم که اینجا اصلا بر نگردم چون اینجا تمام زندگیمو زیر سوال میبره ومنم هیچ جور نتونستم خودمو سازش بدم وگفتم بهترینکار اینه که اینجا رو ترک کنم..

whatsapp