موفقیت دوره ارامش ذهن

استاد جان صبحتون بخیر شادمانی🌞❤️
من موفقیت های بی نظیری داشتم که فوق العاده بود💜 و ومن الان یک دوست تازه پیداکردم خیلی خوشحالم که کنارش هستم😊 و امروز بعد اینکه حاضری زدم وبعد گفتم که امروز معلم نیست بعد که گفتم بعد یهو دیدم بچه هامی گن که خانوم ویس هاتون نمی اید😁 من یعنی خیلی خوشحالم شدم الان من تو کلاس کودک درون بودم و خیلی خشم ها بود ومن تونستم تحمل کنم و من پدر ومادرم اذیت می کردن و اونا منو اذیت می کردنن😅 من والان کودکم فعال شده دیشب دیدم داداشم خواب نمیره از کارهای که تو کودکیم می کردم هی لالایی براش خوندم بعد خواب رفت و ساعت 6 بلند شدم تعجب کردم و بعد دیدم که دادشم خواب بلندش کردم رفت مدرسه و اون روز با اشتیاق سوزان بلندشد بد دیدم واگرنه صبح اذیت می کرد بلند میشد😍 استاد جان ما 2سال این دست واون می کردیم و الان داریم میرم خونمون  🙏و درست می کنیم و خاله من تکی بود ویک بار کسی اومد کمکش و ولی ما بچه های مرکز اومدن  تک به تک میشینم و براشون دعا می کنم و نمازشب می خونم و واگر چیزی بخاهم وبه طور باور نکردنی به دستش می ارم و اگر حالم بد باشه به خودم اجازه نمی دم که حاله دیگران را بد نکنم و تا ان روز میشینم تا حالم خوب شود و جای که هستم جم نمی خورم و بچه ها میگن خیلی دلم پاکه و کارشون راه می افته خیلی خوشحالم که امروز صبح صبحانه رو من درست کردم😍

whatsapp