موفقیت دوره ارامش ذهن

سلام استادعزیزم متشکرم ازشماکه به من قدرت حرکت دادیدومراباذهن قدرتمندم آشناکردید وهمیشه به من گفتین بایدصبرکنی بایدتحمل کنی وواژه صبردروجودم نشست ومرادرمقام توکل قراردادید خدایاشکرت خدایاشکرت خداشکرت خیلی ازبذرهایی که بالطف تووتوکل برتوکاشته ام جوانه زدندومنتظرم تاباعنایت تووتلاش خودم به همراه حامی ارزشمندم استادبزرگوارم به مرحله شکوفایی برسندویقین دارم تمام بذرهایم روزی جوانه خواهندزدوبارمی نشینندومن فقط بایددائم بگویم خدایاشکرت خدایاشکرت خدایاشکرت

whatsapp