موفقیت دوره ارامش ذهن

استاد جان خدا قوت
من امروز موفق شدم بعد از سیزده سال دوستم را توی تعویض پلاک پیدا کنم با اینکه ماسک داشت وفقط چشم وابرویش بیرون بود شناختم ولی اول شک کردم که برم جلو وبپرسم یک دفعه دلم رو یک دل کردم وبدون استرس رفتم جلو و ازش پرسیدم اون منو اصلا نشناخته بود ولی بعدش کلی خوشحال شد منم خیلی زیاد ذوق زده شده بودم

whatsapp