موفقیت دوره ارامش ذهن و دوره پیشرفته

چند ماه پیش بهم گفتین که چک سنگین دارین من حس کردم به خاطر این قضیه شاید تحت فشار باشین و دستتون تنگ باشه.
من یه مبلغی داشتم و بهتون گفتم اگر این مقدار کمکتون میکنه بهتون بدم شما گفتین نه لازم نیست باز پشت سرتون اومدم و گفتم این پول مال خودمه مال همسرم یا زندگیم نیست خیالتون راحت باشه ولی شما نگرفتین.
دو سه ماه بعد شرایط خاصی به وجود اومد و یکی از برادرام خواست برای برادر کوچیکه که وقت ازدواجشه زمینی رو از شرکتشون بخره و چون برادر کوچکتر پول کافی نداشت قرار شد شریکی زمین بخرن.
باز هم پولشون کافی نبود و وامشون دیر شده بود من اون پولو بهشون قرض دادم. اوضاع جوری پیش رفت که سند ششدانگ زمین به اسم برادر کوچک شد و همین عاملی شد که قبول کنه و بیاد کلاس.
وقتی وامش جور شد و یه مقدار از پولو پس داد خواهرم که تهران هست و براش چند بار وقت گرفتم تماس گرفت و گفت میخواد خونه بخره و پولش کمه و باید با یکی شریک بشه باز این پولو به اون قرض دادم و بقیه اش هم برادرم داد و سند ششدانگ به نام خواهرم خورد.
سالهاست مدیریت این حساب با منه و من باهاش کارهای زیادی کردم ولی هیچ وقت این طوری برکت نکرده بود مبلغی هم نبود که بشه باهاش خونه یا زمین خرید اما در این دو مورد خیلی کمک کرد و باعث شد خواهرم و برادرم درگیر شراکت نشن.
فهمیدم این خیر و برکت فقط به خاطر همون پیشنهادی بود که به شما دادم هرچند شما اصلا پولو نگرفتین. به داداشم و خانمش هم که کلاس میان گفتم و همه براتون دعا کردیم و سپاسگزارتون هستیم.
تمرین پاکسازی هم خیلی کمک کرد و کارها در مسیر درست پیش رفت.
اینکه میگین هیچ مسئله ای خودبخود درست نمیشه کاملا برای من ملموسه و تو این قضیه خوب متوجه شدم.
این فقط یه نمونه بود.
خالصانه ازتون ممنونم و عاشقانه دوستتون دارم. یکی از بندهای سپاسگزاری من از نعمات خداوند، وجود انسانی مثل شما در زندگی خودم و عزیزانم هست.

whatsapp