موفقیت دوره ارامش ذهن و دوره شغلی

سلام استادعزیزم روزتون بخیروشادی
استادمهربانم بابت همه زحماتی که توسال ۹۹برام متحمل شدیدسپاسگزارم
بابت همه درسهای قشنگ ونابی که بهم دادیدسپاسگزارم🙏🙏🙏🥰🥰🥰
بابت همه ارزشهایی که توزندگیم خلق کردیدسپاسگزارم🥰🥰🥰🥰🥰🙏🙏🙏🙏
بابت همه حسهای قشنگی که به من هدیه دادید ازشماسپاسگزارم🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹
بابت همه نگاهای قشنگ ولبخندهای پرانرژی که به من داشتیدسپاسگزارم🥰🥰🥰🥰🙏🙏
بابت تمام لحظاتی که ازمن حمایت کردیدازشماسپاسگزارم👏👏👏👏👏👏👏
بابت تحولات وپیش رفتهایی که درحوزه شغلی ام داشتم ازشماسپاسگزارم🙏🙏🙏🥰🥰🥰
بابت این که منوپذیرفتیدتالایق انجام دادن کارداوطلبانه براتون بشم ازشماسپاسگزارم🙏🙏🙏🙏🙏🥰🥰🥰🥰🥰🥰
بابت لحظه لحظه سال ۹۹که دغدغه شماپیش رفت زندگی من بودسپاسگزارم🥰🥰🥰🥰🥰🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹
ازخداوندمی خوام که امسال رابرای شمابهترین سال قراربده سال پرازسلامتی آرامش،شادی وهرچیزکه شمامی خواهید 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
استادعزیزم همیشه دلم می خواست پسرعزیزتون تو کلاسهاتون حضورداشته باشندومثل خودتون تومسیررشدوپیش رفت قراربگیرندتاشمادرباره خانواده خودتون دغدغه ای نداشته باشیدوهیچ جای سرزنش وقضاوتی برای دیگران نباشد وخداراهزاران رارشکرکه به خوبی وجودش تومسیرپررنگ شدومن خیلی خیلی خوشحالم
خدایاشکرت خدایاشکرت خدایاشکرت
🥰🥰🥰🥰🙏🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
امیدوارم که بتوانم درسال جدیدبازباقوایی جدیدمسیرم راادامه بدم ودرسهایی که ازشماگرفتم راپس بدم ومایه افتخارشماوخدایم باشم
استادعزیزم ،فرشته نجاتم شمارابه خدای عزیزم می سپارم تادرپناه خودش سالم وشادوکامرواباشید🥰🥰🥰🥰🥰🥰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

whatsapp