جذب مخاطب

من راضیه امروز موفق شدم برادرم رو از کارى که میتوانست براش ضرر داشته باشه باز دارم و او نرو به شرکت در کلاس ها جذب کنم

whatsapp