نتیجه تست شما

باتوجه به امتیاز بدست آمده و محدوده سنی خود در جدول زیر وضعیت اعتماد به نفس خود را مشاهده کنید

درجه اعتماد به نفس14 تا 16 سال17 تا 21 سال22 تا 3031 به بالا
خیلی قوی0 تا 80 تا 200 تا 120 تا 10
قوی9 تا 1721 تا 3613 تا 2016 تا 29
متوسط قوی18 تا 3337 تا 4426 تا 4030 تا 46
متوسط ضعیف34 تا 5445 تا 6941 تا 5947 تا 66
ضعیف55 تا 12870 تا 12860 تا 12867 تا 128