دوره دوم آرامش ذهن - عزت نفس

معرفی دوره

مدرس دوره

اعظم صادقیان

روانشناس، مدرس، مشاور، روان درمانگر و مربی رشد و توسعه فردی و نویسنده کتاب« آرامش ذهن برای رسیدن به آرزوها» و بنیان گذار «موسسه پویندگان مسیر موفقیت و شادمانی»

شرکت در دوره

322,000 تومان591,000 تومان

322,000 تومان
322,000 تومان
591,000 تومان
جدید ترین ها
قدیمی ترین ها بیشترین آرا
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها
شکوفه برادران شرکا
شکوفه برادران شرکا
4 ساعت پیش

سلام من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟ به عنوان اولین نفر بعدازخداوند
خدایااعمال وافکارم چگونه باشد که تو از ان لذت ببری،
امروز در کدام اصل عزت نفس قرار دارم؟
اصل خودیابی
اصل عدم مقایسه خود با دیگران
اصل عدم تاخیر
اصل لبخند
اصل مسئولیت پذیری
اصل اعتماد واتکال به قدرت خداوند

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
13 ساعت پیش

سلام
من کی ام؟ جانشین خدابرروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟ به عنوان اولین نفر بعداز خداوند
خدایاامروز اعمال وافکارم چگونه باشدکه توازآن لذت ببری؟
امروز درکدام اصل عزت نفس قراردارم؟ اصل یاد واعتماد واتکال به خداوند
اصل خودیابی
اصل تعریف از خود ودیگران
اصل لبخند وتبسم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
15 ساعت پیش

سلام
من کی ام ؟قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟اولین نفربعداز خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز درکدامیک از اصول عزت نفس هستم ؟
اصل خودیابی
اصل تعهد به قول
اصل خودبیداری و خودهشیاری
اصل یادو اعتماد و اتکال به خداوند
اصل ژست و حالت بدنی
اصل مهربانی
اصل لبخند
اصل صداقت
اصل عدم تأخیر
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل اقتدار دربرابر ضعف
اصل تشویق خودو دیگران
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به اوتوکل دارم اونیز به من اعتماد دارد و من رابه مراد دلم میرساند 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
16 ساعت پیش

سلام
من کیم ؟ قائم مقام خداوند برروی زمین جایگاه.اهدمن درکائنات خداوند کجاست؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند برروی زمین
خدایا افکار اعمال من چگونه باشد که تو لذت ببری ی ؟ امروز درکدام اصل از عزت نفس هستم اصل خودیابی
اصل یاد واعتماد اتکال به قدرت ویاری خداوند
اصل نگهداری از جسم خود
اصل لبخند
اصل مسولیت در برابر خود

امیرحسین شکیبایی
امیرحسین شکیبایی
1 روز پیش

سلام
من کیم؟جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در میان کائنات خداوند کجاست؟اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد که تو لذت ببری؟
امروز در کدام اصول عزت نفس هستم؟
خودیابی
تعهد به خود
یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
خودهشیاری
انجام کارهای عقب افتاده و انجام سروقت و بموقع کارها
عدم مقایسه خود یا دیگران

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
1 روز پیش

سلام
من کیم
جانشین خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد تا تولذت ببری ا
مروز در کدام یک از اصول عزت نفس هستم
واصل تغییر در الگوها ونشانه ها واصل یاد از خداوند
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل یقین در برابر تردید
اصل خود پذیری
اصل خود هوشیاری و خود بیداری

مریم دشتی
مریم دشتی
1 روز پیش

سلام
من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری؟
امروز من در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم؟
اصل خودیابی
اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه
اصل خود هوشیاری و خود بیداری
اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل لبخند و تبسم داشتن
اصل یقین در برابر تردید
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل صداقت و راستی
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل تعریف از خود و دیگران
اصل تعهد به خود
♥️🌸♥️🌸♥️🌸♥️🌸
تمرین ایینه انجام شد
تمرین لبخند انجام شد

محیا دشتی رحمت ابادی
محیا دشتی رحمت ابادی
1 روز پیش

سلام
من کیم ؟ جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار واعمالم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصل های عزت نفس هستم ؟
اصل یاد واعتماد واتکال به قدرت ویاری خداوند
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم او نیز به من اعتماد کامل دارد ومرا به مراد دلم می رساند
اصل عدم مقایسه خود ودیگران
خودت رو باور کن تا دنیا تو را باور کند
اصل عدم سرزنش خود ودیگران
تجربه ای کسب کردم بار دیگر درست عمل می کمم وموفق می شوم
اصل عدم مقایسه خود ودیگران
خودت رو باور کن تا دنیا تو را باور کند
اصل ژست وحالت بدنی
در وجود من عظمت وبزرگی نهفته است
اصل اقتدار در برابر ضعف
من با اقتداری خداگونه بر روحیه وعواطف واحساسات خود کنترل دارم وانها را مدیریت می کنم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
1 روز پیش

سلام استادعزیزم
من کی ام ؟قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟اولین نفربعداز خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد که تولذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصول عزت نفس هستم ؟
اصل تعهد به قول
اصل اقتداردربرابر ضعف
اصل ژست و حالت بدنی
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل مهربانی
اصل لبخند
اصل صداقت
اصل یادو اعتماد و اتکال به خداوند
اصل عدم تأخیر
اصل تشویق خودو دیگران
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم اونیز به من اعتماد دارد و من رابه مراد دلم میرساند .🌹🌹🌹

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
1 روز پیش

سلام
من کی ام؟جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟بعنوان اولین نفر بعد از خدای بزرگ
خدایا اعمال و افکارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم ؟
اصل خودیابی
اصل یادواعتمادواتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل خودهوشیاری وخودبیداری
اصل لبخند
اصل ژست و حالت بدنی
اصل نظم و انضباط شخصی
اصل سلامتی و نگه داری از جسم
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل عدم تاخیر
اصل تعهد به قول
اصل صداقت و راستی
اصل مسیولیت در برابر خود
اصل قاطعیت و نه گفتن
اصل اقتدار در برابر ضعف
مهربان بودن
مثبت بودن
تمرین اینه

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
1 روز پیش

سلام
من کیم
جانشین خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد تا تولدت ببری امروز در کدام یک از اصول عزت نفس هستم اصل یاد از خداوند
اصل هدف و برنامه ریزی
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل یقین در برابر تردید امروز من تمام کارهایم را با یقین کامل انجام می دهم

نجمه امامی
نجمه امامی
2 روزها پیش

سلام من کیم ؟ قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاهدمن در کائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند برروی زمین
خدایا افکار واعمال امروز م چگونه باشد که تو لذت ببری
امروز در کدام اصل از عزت نفس هستم
اصل خودیابی
اصل یاد واعتماد واتکال به قدرت یاری خداوند
اصل لبخند
اصل زست وحالت بدنی
اصل اقتدار در برابر ضعف

محیا دشتی رحمت ابادی
محیا دشتی رحمت ابادی
2 روزها پیش

سلام
من کیم ؟ جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار واعمالم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصل های عزت نفس هستم ؟
اصل یاد واعتماد واتکال به قدرت ویاری خداوند
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم او نیز به من اعتماد کامل دارد ومرا به مراد دلم می رساند
اصل عدم مقایسه خود ودیگران
خودت رو باور کن تا دنیا تو را باور کند
اصل عدم سرزنش خود دیگران
تجربه ای کسب کردم بار دیگر درست عمل می کنم وموفق می شوم
اصل ژست وحالت بدنی
در وجود من عظمت وبزرگی نهفته است

مریم دشتی
مریم دشتی
2 روزها پیش

سلام
من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری؟
امروز من در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم؟
اصل خودیابی
اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه
اصل خود هوشیاری و خود بیداری
اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل لبخند و تبسم داشتن
اصل انجام دادن کارهای عقب افتاده و انجام دادن کارها به موقع و سر وقت
اصل تعریف از خود و دیگران
اصل تشویق خود و دیگران
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل یقین در برابر تردید
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل تعهد به خود
———————————–
تمرین آیینه انجام شد🪞
تمرین لبخند انجام شد😊
——–
♥️🤍💙

مریم رئیس عباسی
مریم رئیس عباسی
2 روزها پیش

سلام
من کیم؟ جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در میان کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمال من چگونه باشد که تو لذت ببری؟
امروز من در کدامیک از اصل‌های عزت‌نفس هستم؟
اصل خودیابی
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل تعریف از خود و دیگران با رعایت صداقت
اصل تشویق خود
اصل ژست و حالت بدنی
اصل هدف و برنامه
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل خودهشیاری و خودبیداری
اصل لبخند

زهرا رضایی
زهرا رضایی
2 روزها پیش

من کی ام ؟قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من درکائنات خداوند کجاست ؟اولین نفربعداز خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصول عزت نفس هستم ؟
اصل خودیابی
اصل یادواعتماد و اتکال به خداوند
اصل تعهد دربرابر قول
اصل اقتدار دربرابر ضعف
اصل ژست وحالت بدنی
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل عدم تأخیر
اصل مهربانی
اصل صداقت
اصل لبخند
اصل تشویق خودو دیگران
اصل یقین دربرابر تردید
اصل سلامتی ونگهداری از جسم
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم اونیز به من اعتماد دارد ومن رابه مراد دلم میرساند.🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
2 روزها پیش

سلام
من کیم؟ قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من درکائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند برروی زمین
خدایا افکار واعمال من چگونه باشد که تو لذت ببری ؟ امروز درکدام اصل از عزت نفس هستم
اصل خودیابی
اصل تعریف از خود ودیگران
اصل یاد واعتماد
اصل صداقت
ا

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
2 روزها پیش

سلام
من کی ام؟جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟بعنوان اولین نفر
بعد از خدای بزرگ
خدایا اعمال و افکارم جگونه باشد که تولذت ببری
امروز در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم
اصل خودیابی
اصل یادواعتماد واتکال بهرقدرت و یاری خداوند
اصل خودهدشیاری و خودبیداری
اصل لبخند
اصل ژست و حالت بدنی
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل نظم و انضباط شخصی
اصل سلامتی و نگه داری ازجسم
اصل عدم تاخیر
اصل صداقت و راستی
اصل قاطعیت و نه گفتن
اصل یقین در برابر تردید
اصل هدف و برنامه
اصل تعهد به قول خود
معربانوبودن
مثبت بودن
صادق بودند
جراتمندی
تمرین اینه

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
2 روزها پیش

سلام
من کی ام؟ جانشین خدابرروی زمین
جایگاه من درکائنات خداوندکجاست؟ به عنوان اولین نفر بعد ازخداوند
خدایاامروز اعمال وافکارم چگونه باشدکه توازآن لذت ببری؟
امروز درکدام اصل عزت نفس قراردارم؟ اصل یادواعتمادواتکال به خداوند
اصل صداقت وراستی
اصل نگهداری ازجسم

زهرا یاوری
زهرا یاوری
3 روزها پیش

سلام
من کیستم ؟ جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار واعمال من چگونه باشد تا تو لذت ببری ؟
امروز من در کدامیک از اصل های عزت نفس هستم ؟ اصل خود یابی
اصل یاد واعتماد واتکال به قدرت ویاری خداوند
اصل نگهداری از جسم
اصل ژست وحالت بدنی
اصل عدم مقایسه خود ودیگران
اصل عدم سرزنش خود ودیگران
اصل قاطعیت
اصل صداقت
اصل انتخاب دوست
اصل لبخند
اصل خود هوشیاری ‌خود بیداری
ارکان
مهربان بودن
مثبت بودن
مولد وسودمند بودن
آگاهانه زیستن
جرأت مند بودن
هدفمند بودن

مریم دشتی
مریم دشتی
3 روزها پیش

سلام
من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری ؟
امروز من در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم؟
اصل خودیابی
اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه
اصل خود هوشیاری و خود بیداری
اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل لبخند و تبسم داشتن
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل انجام دادن کارهای عقب افتاده و انجام دادن کارها به موقع و سر وقت
اصل یقین در برابر تردید
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل ژست و حالت بدنی
اصل تعهد به خود
—————————-
تمرین ایینه انجام شد
تمرین لبخند انجام شد
💙♥️

محیا دشتی رحمت ابادی
محیا دشتی رحمت ابادی
3 روزها پیش

سلام
من کیم ؟ جانشین خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار واعمالم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصل های عزت نفس هستم ؟
اصل یاد واعتماد واتکال به قدرت ویاری خداوند
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم اونیز به من اعتماد کامل دارد ومرا به مراد دلم می رساند
اصل عدم مقایسه خود ودیگران
خودت رو باور کن تا دنیاتو را باور کند
اصل عدم سرزنش خود ودیگران
تجربه ای کسب کردم بار دیگر درست عمل می کنم وموفق می شوم
اصل ژست وحالت بدنی
در وجود من عظمت وبزرگی نهفته است

نجمه امامی
نجمه امامی
3 روزها پیش

سلام
من کیم ؟ قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند برروی زمین
خدایا افکار واعمال من چگونه باشد که تو لذت ببری ؟ امروز در کدام اصل از عزت نفس هستم
اصل خودیابی
اصل اعتماد واتکال به قدرت ویاری خداوند
اصل عدم تاخیر
اصل لبخند

زهرا رضایی
زهرا رضایی
3 روزها پیش

من کی ام ؟قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟اولین نفربعداز خداوند
خدایا اعمال ورفتارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروزدر کدامیک از اصول عزت نفس هستم ؟
اصل خودیابی
اصل یادو اعتماد و اتکال به خداوند
اصل ژست وحالت بدنی
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل مهربانی
اصل صداقت
اصل لبخند
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل تشویق خودو دیگران
اصل عدم تأخیر
اصل یقین دربرابر تردید
اصل اقتدار دربرابر ضعف
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم اونیز به من اعتماد دارد ومن رابه مراد دلم میرساند

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
3 روزها پیش

سلام
من کی ام ؟جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ بعوان اولین نفر بعد ارگز خدای بزرگ
خدایا اعمال و افکارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم ؟
اصل خودیابی
اصل یادواعتماد واتکال به قدرت ویاری خداوند
اصل لبخند
اصل زست و حالت بدنی
اصل تمیزی و زیبایی طاهر
اصل سلامتی و نگه داری ازجسم
اصل نظم و انصباط شخصی
اصل تعهد به خود
اصل عدم تاخیر
اصل یقین در برابر تردید
تمرین اینه انجام شد

شکوفه برادران شرکا
شکوفه برادران شرکا
3 روزها پیش

سلام
من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری؟
امروز در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم؟
خودیابی
اصل لبخند
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل یقین در برابر تردید
اصل تعهد به خود
اصل یقین در برابر تردید
اصل اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند

مریم دشتی
مریم دشتی
3 روزها پیش

سلام
من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری؟
امروز من در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم؟
اصل خودیابی
اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه
اصل خود هوشیاری و خود بیداری
اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل لبخند و تبسم داشتن
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل انجام دادن کارهای عقب افتاده و انجام دادن کارها به موقع و سر وقت
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل ژست و حالت بدنی
اصل یقین در برابر تردید
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل تعهد به خود
——
تمرین ایینه انجام شد
تمرین لبخند انجام شد

اعظم وطن
اعظم وطن
3 روزها پیش

سلام
من کیم.جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند در کجاست. به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار واعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری.
امروز من در کدامیک از اصلهای عزت نفس هستم. اصل سوال واصل لبخند
اصل یاد واعتماد اتکال به قدرت ویاری خداوند

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
4 روزها پیش

سلام
من کی ام؟ جانشین خدابرروی زمین
جایگاه من درکائنات خداوندکجاست؟ به عنوان اولین نفر بعدازخداوند
خدایاامروز اعمال وافکارم چگونه باشد که توازآن لذت ببری؟
امروز درکدام اصل عزت نفس قراردارم؟ اصل یادواعتمادواتکال به خداوند
اصل ژست وحالات بدنی
اصل لبخند وتبسم
اصل اقتدار دربرابر ضعف
اصل خودیابی
اصل مسئولیت پذیری

زهرا یاوری
زهرا یاوری
4 روزها پیش

سلام
من کیستم؟جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار واعمال من چگونه باشد تا تو لذت ببری ؟
امروز من در کدامیک از اصل های عزت نفس هستم ؟
اصل خود یابی
اصل یاد واعتماد واتکال به قدرت ویاری خداوند
اصل خود هوشیاری ‌خود بیداری
اصل لبخند
اصل یقین در برابر تردید
اصل انتخاب دوست
اصل تمیزی ‌زیبایی ظاهر
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل ژست وحالت بدنی
اصل نگهداری در برابر جسم
ارکان
مهربان بودن
مثبت بودن
مولد وسودمند بودن
آگاهانه زیستن

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
4 روزها پیش

سلام
من کیم جانشین خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد تا تولدت ببری
امروز در کدام یک ازاصول عزت نفس هستم
اصل یاد از خداوند
اصل تمیزی وزیبایی ظاهر
اصل هدف و برنامه ریزی
اصل تشویق خود و دیگران
اصل خود هوشیاری و خود بیداری

mina azar
mina azar
4 روزها پیش

سلام
من کی ام ؟؟
جانشین خداوند برروی زمین

جایگاه من در کائنات خداوند در کجاست ؟
به عنوان اولین نفر بعداز خداوند برروی زمین

خدایا اعمال وافکارم چگونه باشد که تو از آن لذت ببری ؟

امروز من در کدامیک از اصل های عزت نفس هستم
😍😍😍😍

امروز در اصل خودیابی هستم
امروز در اصل سئوال هستم
امروز در اصل یادواعتماد واتکال به خداوند هستم
امروز در اصل تشویق خود ودیگران
امروز در اصل عدم تاخیر
امروز در اصل لبخند

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
4 روزها پیش

سلام
من کی ام ؟جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ بعنوان اولین نفر بعد از خدای بزرگ
خدایاراعمال و افکارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کرام بک از اصل های عزت نفس هستم ؟
اصل خودیابی
اصل یادواعتمادواتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل خودهوشیاری وخودبیداری
اصل لبخند
اصل ژست و حالت بدنی
اصل نظم و انصباط شخصی
اصل سلامتی و نگه داری ازجسم
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل یقین در برابر تردید .
اصل قاطعیت ونه گفتن
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل صداقت و راستی
اصل عدم تاخیر
اصل تعهدبه خود
اصل مسئولیت پذیری در برابر خود
مهربان بودن .مثبت بودن
تمرین انجام شد

نجمه امامی
نجمه امامی
4 روزها پیش

سلام
من کیم ؟ قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من درکاینات خداوند کجاست ؟به عنوان اولین نفر بعد از خداوند برروی زمین
خدایا افکاررواعمال من چگونه باشه که تو لذت ببری ؟ امروز در کدام اصل از عزت نفس هستم
اصل خودیابی
اصل یاد واعتمادواتکال به قدرت ویاری خداوند
اصل ژست وحالت بدنی
اصل قاطعیت وگعتن نه وابراز وجود

زهرا رضایی
زهرا رضایی
4 روزها پیش

سلام
من کی ام ؟قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟اولین نفربعداز خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصول عزت نفس هستم ؟
اصل خودبیداری وخودهشیاری
اصل تعهد دربرابر قول
اصل خودیابی
اصل یادو اعتماد و اتکال به خداوند
اصل نظم و انظباط شخصی
اصل ژست و حالت بدنی
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل مهربانی
اصل صداقت
اصل لبخند
اصل اقتدار دربرابر ضعف
اصل عدم تأخیر
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل یقین دربرابر تردید
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم اونیز به من اعتماد دارد ومن رابه مراد دلم میرساند 🌹🌹🌹🌹

مریم دشتی
مریم دشتی
4 روزها پیش

سلام
من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری؟
امروز من در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم؟
اصل خودیابی
اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه
اصل خود هوشیاری و خودبیداری
اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل لبخند و تبسم داشتن
اصل انجام دادن کارهای عقب افتاده و انجام دادن کارها به موقع و سر وقت
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل هدف و برنامه
اصل تعهد به خود
—-
تمرین ایینه انجام شد
تمرین لبخند انجام شد
💜♥️🤍

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
4 روزها پیش

سلام
من کیم

جانشین خداوند متعال برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد تا تولدت ببری
امروز در کدام یک از اصول عزت نفس هستم
اصل هدف و برنامه ریزی
اصل اقتدار در برابر ضعف

اصل یاد از خداوند
تمرین‌ اینه

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
5 روزها پیش

سلام
من کی ام؟ جانشین خدابرروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟ به عنوان اولین نفر بعدازخداوند
خدایاامروز افکار اعمالم چگونه باشدکهذتو ازآن لذت ببری؟
امروز درکدام اصل عزت نفس قراردارم؟ اصل یاد واعتماد واتکال به خداوند
اصل ژست وحالات بدنی
اصل لبخند وتبسم
اصل خودیابی
اصل مسئولیت دربرابرخود
اصل یقین دربرابرتردید

زهرا اکبری زاده
زهرا اکبری زاده
5 روزها پیش

سلام.من کیم؟ جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات کجاست؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تو لذت ببری؟
امروز در کدامیک از اصل های عزت نفس هستم؟
اصل نظم و انضباط کاری و شخصی
اصل انجام کارهای عقب افتاده

شکوفه برادران شرکا
شکوفه برادران شرکا
5 روزها پیش

سلام
من کی ام؟قائم مقام خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست،؟
بعنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد که تو لذت ببری؟
امروز در کدامیک از اصول عزت نفس هستم؟
اصل لبخند
اصل صداقت
اصل تشویق خود و دیگران
اصل اقتدار در برابر ضعف

زهرا رضایی
زهرا رضایی
5 روزها پیش

سلام
من کی ام ؟قائم مقام خداوندبرروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟اولین نفربعداز خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصول عزت نفس هستم ؟
اصل مهربانی
اصل لبخند
اصل صداقت
اصل ژست و حالت بدنی
اصل یادو اعتماد و اتکال به خداوند
اصل خودبیداری و خودهشیاری
اصل تعهد دربرابر قول
اصل تشویق خود و دیگران
اصل خودیابی
اصل عدم تأخیر
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل اقتدار دربرابر ضعف
اصل یقین دربرابر تردید
اصل نظم و انظباط شخصی
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم او نیز به من اعتماد دارد و من رابه مراد دلم میرساند 🌹🌹🌹

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
5 روزها پیش

سلام
من کی ام ؟جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ بعنوان اولین نفر بعد از خدای بزرگ
خدایا اعمال و افکارم چگونه باشد که تولذت ببری ؟
امروز در کدان یک از اصل هلی عزت نفس هستم ؟
اصل خودیابی
اصل بادواعتماد واتکال به قدرت ویاری خداوند
اصل لبخند
اصل ژست وحال بدنی
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل سلامتی و نگه داری ازجسم
اصل نظم و انصباط شخصی
اصل اقتدار در برابر صعف
اصل قاطعیت و نه گفتن
اصل یقین در برابر تردید
اصل تعهد به خود
اصل مسئولیت در برابر خود
مهربان بودن
مثبت بودن
جراتمندی
تمرین اینه انجام شد

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
6 روزها پیش

سلام
من کی ام؟ جانشین خدابرروی زمین
جایگاه من درکائنات خداوندکجاست؟ به عنوان اولین نفر بعداز خداوند
خدایا اعمال وافکارم چگونه باشد که توازآن لذت ببری.؟
امروز درکدام اصل عزت نفس قرار دارم؟ اصل یاد واعتماد واتکال به خداوند
اصل مسئولیت پذیری
اصل ژست وحالات بدنی
اصل لبخند وتبسم داشتن
ارکان
مهربانی
مثبت
مولد وسودمند بودن

محیا دشتی رحمت ابادی
محیا دشتی رحمت ابادی
6 روزها پیش

سلام
من کیم ؟ جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار واعمالم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصل های عزت نفس هست؟
اصل یاد واعتماد واتکال به قدر ویاری خداوند
خداوند مونس جان من است همانگونه که من به او توکل دارم او نیز به من اعتماد کامل دارد ومرا به مراد دلم می رساند
اصل عدم مقایسه ی خود ودیگران
خودت رو باور کن تا دنیا تو را باور کند
اصل عدم سرزنش خود ودیگران
تجربه ای کسب کردم باردیگر درست عمل می کنم وموفق می شوم
اصل ژست وحالت بدنی
در وجود من عظمت وبزرگی نهفته است
اصل یقین در برابر تردید
ودر ارکان مولد وسودمند بودن مهرابان بودن ، مسئولیت پذیر بودن هستم

مریم دشتی
مریم دشتی
6 روزها پیش

سلام
من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری؟
امروز من در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم؟
اصل خودیابی
اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه
اصل خود هوشیاری و خود بیداری
اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل لبخند و تبسم داشتن
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل ژست و حالت بدنی
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل انجام دادن کارهای عقب افتاده و انجام دادن کارها به موقع و سروقت
اصل یقین در برابر تردید
اصل تعهد به خود
——————
تمرین لبخند انجام شد
تمرین ایینه انجام شد
♥️

مریم دشتی
مریم دشتی
6 روزها پیش

سلام
من کی ام؟
جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟
به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایا افکار و اعمالم چگونه باشد تا تو لذت ببری؟
امروز من در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم؟
اصل خودیابی
اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه
اصل خود هوشیاری و خود بیداری
اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل لبخند و تبسم داشتن
اصل یقین در برابر تردید
اصل تعهد به خود
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل ژست و حالت بدنی
———–
تمرین لبخند انجام شد
تمرین ایینه انجام شد
♥️💙💜

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
6 روزها پیش

سلام
من کی ام؟جانشین خداوند بر روی زمین
جایگاه من در کاینات خداوند کجاست ؟ بعنوان اولین نفر بعد از خدای بزرگ
خدایا اعمال وافکارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدام یک از اصل های عزت نفس هستم ؟
اصل خودیابی
اصل یادواعتمادواتکال به قدرت ویاری خداوند .اصل خودهوشیاری وخودبیداری
اصل لبخند
اصل ژست و حالت بدنی
اصل نظم و انصباط شخصی
اصل سلامتی و نگه داری از جسم
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل اقتدار در برابر ضعف
اصل قاطعیت و نه گفتن
اصل صداقت و راستی
اصل تعهد به خود
اصل هدف و برنامه
اصل مسئولیت در برابر خود
اصل یقین در یرابر تردید
مهربان بودن
مثبت بودن
جراتمندی
هدفمندی
آگاهانه زیستن و تمرین اینه

زهرا رضایی
زهرا رضایی
6 روزها پیش

سلام
من کی ام ؟قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست ؟اولین نفربعداز خداوند
خدایا اعمال و رفتارم چگونه باشد که تو لذت ببری ؟
امروز در کدامیک از اصول عزت نفس هستم ؟
اصل یادو اعتماد و اتکال به خداوند
اصل خودیابی
اصل تعهد در برابر قول
اصل اقتداردربرابر ضعف
اصل خودبیداری و خودهشیاری
اصل ژست و حالت بدنی
اصل تمیزی و زیبایی ظاهر
اصل مهربانی
اصل صداقت
اصل لبخند
اصل عدم تأخیر
اصل نظم و انظباط شخصی
اصل سلامتی و نگهداری از جسم
اصل تشویق خودو دیگران 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
6 روزها پیش

سلام
من کیم ؟ قائم مقام خداوند برروی زمین
جایگاه من در کائنات خداوند کجاست؟ به عنوان اولین نفربعد از خداوند برروی زمین
خدایا افکار واعمال مندچگونه باشد که تو لدت ببری ؟ امروز در کدام اصل از عزت نفس هستم
اصل خودیابی
اصل یاد واعتماد به خداوند
اصل تعریف از خود ودیگران .اصل ژست وحالت بدنی

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
6 روزها پیش

سلام
من کی ام؟ جانشین خدابرروی زمین
جایگاه من درکائنات خدواند کجاست؟ به عنوان اولین نفر بعد از خداوند
خدایاامروز اعمال وافکارم چگونه باشد که تو ازآن لذت ببری؟
امروز درکدام اصل عزت نفس قراردارم؟ اصل یاد واعتماد واتکال به خداوند
اصل مسئولیت پذیری
اصل ژست وحالات بدنی
اصل تبسم ولبخند
ارکان
مهربانی
مثبت بودن
مولد وسودمند بودن

پکیج دوره اول راه‌های رسیدن به شغل رویایی

معمولا افراد به علت عدم آگاهی با ویژگی‌های شخصیتی خود و قرارگیری در جای نامناسب، هیچوقت از زندگی و شغل خود لذتی نمی‌برند؛ و همیشه در حال شکوه و شکایت از زمین و زمان هستند
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
1,350,000 تومان

پکیج دوره دوم راه‌های رسیدن به شغل رویایی

امروزه با توجه به محدود شدن كسب و كارهاي فيريكي به جغرافياي خود، لزوم گسترش كار و كسب در فضاي مجازي و توسعه فعاليت و خدمات‌رساني به مشتريان بالقوه‌اي كه در فضاي مجازي حضور دارند بيش از پيش احساس مي‌شود. بنابراين ضرورت دارد با مباني كسب و كار آنلاين آشنا شويد و راههاي كسب درآمد غيرفعال را ياد بگيريد تا بتوانيد با حضور قدرتمند در اين فضا از پتانسيل‌هاي بالقوه نهفته در آن بهره‌مند شويد و از طرفي با استفاده از اصول بازاريابي و ديجيتال ماركتينگ به فرآيند رشد و گسترش كسب و كار خود كمك كنيد،
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
3,300,000 تومان