وبینار

2 کالا

وبینار پیشوار بهار

افزایش قدرت تصمیم گیری
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
116,000 تومان

وبینار ارتباطات اثربخش

آشنایی با مفاهیم ارتباط با خود و دیگران
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
151,000 تومان
whatsapp