کودک درون خشمگین

کودک درون خشمگین

 

کودک درون خشمگین تمام اتفاقات ناخوشایندی را که تجربه کرده در ناخودآگاه خود حفظ کرده است.
ممکن است او شاهد مرگ مادر یا پدر خود بوده و زندگی با ناپدری و نامادری را تجربه کرده است.
شاید او شاهد بی مهری ها و نیازهای شدید جسمانی و عاطفی خود بوده است.
یا شاید مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
شاید هم او شاهد کتک خوردن و تنبیه های مداوم پدر و مادر بوده است.
کودکی که به آزردگی درونی دچار می شود بی گمان به روش های گوناگون در خانواده، محله، مدرسه، و به طور کلی جامعه مورد خشونت قرار گرفته است.
کودکی که در مدرسه آزار و خشونت ببیند و از همکلاسی هایش تحقیر و توهین مکرر بشنود؛ زمانی که از مدرسه بیرون می آید کنجی می نشیند و به آرامی گریه میکند و غصه میخورد در آن حالت به یقین روحش زخم‌هایی بر می دارد، که در بزرگسالی به عقده تبدیل می شود؛ و ناخودآگاه دست به تلافی می زند این کودک به نوعی درگیر تجربه خشونت فرهنگی است و هر گونه خشونت می تواند تصویر ذهنی مثبت او را به هم بریزد.
وقتی پدر و مادر به کودک خود بی توجهی و بی مهری می کنند؛ در واقع به او این پیام را میدهند که تو مهم نیستی و این خود نوعی تجربه خشونت است.
قطعاً والدین روانپریش نمی توانند نیازهای روانی کودک خود را درک کنند. به این ترتیب کودک ضربه شدید عاطفی می خورد.
برخی والدین انواع برچسب ها را به کودک خود می زنند و آنها را زخمی و دردمند می کنند.
برای مثال به فرزندان خود می گویند:” تو خنگ و کودن هستی”” تو هیچ چیز نمی شوی”” تو بد قدم و بد شانسی”” تو برای ما بدبیاری آوردی”” تو هیچ گاه در زندگی موفق نمی شوی”” تو دست و پا چلفتی هستی.”
کمابیش همه ما به نوعی تجربه این خشونت عاطفی را داشته ایم؛ یا برای مثال در مدرسه معلمی در میان بچه ها به ما گفته است:” تو خنگ و کودنی.” همین حرف تا سال ها در ذهن کودک درون فرد نشخوار و تکرار می شود و عزت نفس او را خدشه دار می کند.
کودک درون خشمگین پر از زخم و آزار های روانی است. خاطره خوشی از دوران کودکی خود ندارد؛ و هرگاه آن دوران را یادآوری می کند پر از درد و غم و رنج می شود و ناخودآگاه اشک از چشمانش سرازیر می گردد.
کسی بر زخمهای آن دوران او مرهم نگذاشته است؛ تصور خوبی از زن یا مرد و انسانها ندارد و پر از خشم های رنگارنگ و نفرت های جور واجور است.
او لبریز از ترس ها و اضطراب های گوناگون است دیواری دفاعی دور خود کشیده است و از انواع ساز و کارهای دفاعی از جمله انکار و سرکوب و فرافکنی استفاده می کند.
اگر بخواهید به درمان کودک درون خود بپردازید بهتر است از انواع خشم خود آگاهی یابید و علت و انگیزه های آن را بشناسید و راه های درمان زخم ها و آزارهای کودک درونتان را به کمک یک روان درمانگر حرفه ای طی کنید.

whatsapp