هدف‌گذاری هدایت‌کننده

وقتی شما هدفی را برای خود مشخص می کنید، ممکن است با یکسری عوامل بازدارنده درونی و یا مقاومتهای درونی مواجه شوید، از طرفی شما برای رسیدن به اهدافتان باید موفق شوید که مهارتها و ارزشهایتان را با هم ترکیب کنید و در راستای رسیدن به اهداف بکار بگیرید.
کشف هدف و آنچه که باید برای آن زندگی کرد، برای همه افراد در جهان، چه غنی و چه فقیر ضروری است. هر کسی فرصت زندگی کردن به صورت تمام و کمال را دارد. و این موضوعی پیچیده یا دشوار نیست.
زندگیِ هدفمند، انعطاف‌پذیری شما را تقویت می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد تا با چالش‌های زندگی، پرقدرت و مطمئن مواجه شوید.اهداف شما با ارزشهایتان به هم آمیخته اند، در واقع این ارزش های حاکم بر شما هستند که به اهدافتان سمت و سو می دهند.
ارزش های زندگی همانطور که از اسم آنها مشخص است مواردی هستند که بالاترین اهمیت را در زندگی برای ما دارند، ارزش ها می تواند برای هر شخصی با دیگری متفاوت باشد.
ارزش های زندگی و اصلی ما مانند قطب نما، جی پی اس یا رادار هستند، آنها ما، به ما نشان می دهند که از بین بی نهایت انتخاب موجود، کدام یکی را انتخاب کنیم که بیشترین هماهنگی با خواسته ها و زندگی ما داشته باشد. به همین خاطر یکی از مهم ترین کارهایی که در زندگی مان باید انجام دهیم، تعیین و مشخص کردن ارزش های زندگی و اصلی مان است و اهداف باید بر همین مبناها تعیین گردند تا اطمینان بیشتری حاصل شود که بدانها دست خواهیم یافت.
هر چه هدفگذاری سنخیت بیشتری با ارزشهایمان داشته باشد امکان تحقق آن هدف بیشتر خواهد بود.پس باید اهداف را در راستای ارزشها هدایت کرد تا دستیابی به آنها از منظر ما سهل الوصول تر شود.

whatsapp