ضرورت تغییر

ضرورت تغییر

 

جهان در حال تغییر و تحول است سرعت تغییر در روزگار ما بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ زندگی بشر است.
سازمان ها و جوامع بشری نه تنها برای کسب سرآمدی بلکه برای بقا نیز باید متناسب با تغییر های جهان تغییر کنند؛ سازمان‌ها و جوامعی که توان تغییر مناسب را نداشته باشند نسبت به سایر مجموعه‌های مشابه خود ضعیف می شوند یا از بین می‌رود؛ شرکت نوکیا نمونه بارز آن بود که نتوانست خود را با تغییرات هماهنگ کند و شاهد بر زمین خوردن این غول تکنولوژی بودیم. ولی تغییر و تحول مناسب در مجموعه های انسانی بسیار پیچیده است و برخی از ویژگی هایی که موجب پیچیدگی تغییر می شوند، عبارتند از :
▪️تغییر و تحول فرایندی تدریجی و دینامیکی است و اتفاقی یکباره نیست، درک و کنترل پدیده های دینامیکی مشکل است؛ پدیده های دینامیکی ناشی از تعامل متقابل عوامل مختلفی هستند. درک ماهیت تکامل مزبور و پیامدهای آن امری پیچیده است.
▪️به علت پیچیدگی مزبور تشخیص جهت مناسب تغییر کار ساده ای نیست.سازمان ها و جوامع انسانی ممکن است در پاسخ به تحولات محیطی، تغییر و تحولی را آغاز و حمایت نمایند که ثمربخش نبوده و حتی در صورت موفقیت منجر به ضعف و نابودی مجموعه شود؛ بنابراین تشخیص تغییر مناسب و فعالیت درجهت ایجاد آن نیز چالش بزرگی است که به سادگی به دست نمی آید، چه بسا مجموعه هایی که به خاطر تشخیص اشتباه نابود شدند.
▪️ تغییر در سازمان ها و جوامع انسانی کاری جمعی و گروهی است، همفکر و همراه کردن افراد در یک حرکت جمعی به طوری که هر یک از آنها از صمیم قلب در جهت هدف ها و خواسته های گروه فعالیت نماید کار ساده ای نیست، چون انسانها بطور طبیعی با تغییر میانه خوبی ندارند و در بسیاری از مواقع نه تنها افراد با تغییر و تحول همراهی نمی‌کنند بلکه در مقابل آن مقاومت نیز می کنند و با مقاومت و مخالفت خود تغییر را با شکست مواجه می نمایند.
▪️ تغییر تلاش و انرژی زیادی را از پیش قراولان و پرچمداران تغییر می طلبد، تلاش و زحمت زیاد در جهت تغییر افراد را خسته و متوقف می نماید؛ حفظ سطح انرژی لازم در فرایند تغییر و راه های افزایش آن یکی از چالش‌های مهم تغییر موفق است.
پشتکار برای حفظ سطح انرژی کفایت نمی‌کند، باید سازوکارهای تولید انرژی برای تقویت موتور تغییر را شناخت و به کار انداخت ولی با وجود مشکلات مزبور تغییر در جهت صحیح برای بقا و پیشرفت ضروری است مجموعه هایی که بتوانند تغییرات مناسب را کشف کنند و فرا بگیرند و آنرا در خود بوجود بیاورند، موفق و پیش رونده اند.توانایی یادگیری و کشف تغییرات مناسب و پیاده سازی آن یکی از ضروریات مهم زندگی امروز است که برای سرآمدی و یا حداقل بقاء بسیار کلیدی است. در واقع قابلیت یادگیری و ایجاد تغییر مناسب کلیدی ترین قابلیتی است که یک مجموعه انسانی در دنیای رقابتی امروز می‌تواند داشته باشد.

whatsapp