درک جهان هستی

اگرچه ما موجودات بشری از نظر جسمی بسیار محدود هستیم؛ و محدودیت های زمانی و مکانی اجازه بلندپروازی به جسم ما را نمی‌دهند.
اما ناباورانه ذهن هایمان آزادند تا تمام عالم را بپیمایند و متهورانه به جاهایی بروند که حتی پیشتازان فضا نیز از پا گذاشتن به آنجا هراس دارند، و فقط به کابوس های بد راه دارند.

آیا جهان بیکران است؟!

یا فقط بسیار بزرگ است؟!!

آیا دیر پاست؟!

یا فقط عمری دراز دارد؟!

ذهن های محدود ما چگونه می‌تواند جهانی به این وسعت را درک کنند؟!

آیا حتی تلاش برای درک آن جسورانه نیست؟!

 

جهان برای همیشه در فضا امتداد می‌یابد.
آنچه در ژرفای فضا توسط تلسکوپ فضایی هابل دیده شده است؛ میلیاردها میلیارد کهکشان است؛ که هر کهکشان دربردارنده میلیاردها ستاره نا شمرده است.
پس وسعت جهان هستی از درک بشر، در حال حاضر، با امکانات موجود، غیر قابل تصور است و پایانی برای آن متصور نیست؛ و اما ذهن شما قادر است در کسری از ثانیه، با هر کجای این جهان هستی در ارتباط باشد.
این ذهن مثل جسم محصور در زمان و مکان نیست و انرژی اش با سرعت اعجاب انگیزی کل جهان هستی را در می نوردد. شگفت‌انگیز است، نیست؟!! فقط خداوند خودش میداند که چه موجودی خلق کرده است!! که آن هنگام که انسان را خلق نمود به خودش احسنت گفت” فتبارک الله احسن الخالقین” اما خداوند درمقابل آفرینش جهانی به این عظمت سکوت کرد، گویا عظمت انسان بیش از کل جهانش بوده است.
شما چقدر خودتان را میشناسید؟! و چقدر عظمت خودتان را درک کرده‌اید و باور دارید؟!!

whatsapp