پاسخ به: تمرین دوم (پرسیدن سوالات)

#127470
فاطمه رضاییان
مشارکت کننده

سلام استادجان

من چی کارمی کردم؟داشتم ویس می فرستادم

چرااین کاررومی کردم؟بخاطراینکه من بایدتمرین انجام می دادم ویادبگیرم بانازنین چگونه صحبت کنم

چگونه این کارروبهترانجام می دادم؟باآموزش دیدن ازاستادوخانم عارف نازنینم

 

 

whatsapp