پاسخ به: بازخوردهای دوره

#127381
اعظم زارع
مشارکت کننده

سلام به استادعزیزم ودوستان گرامی

فرشته نجات زندگی ام بابت برگزاری این دوره بی نظیروارزشمندسپاسگزارم

تمرین اول گرفتن ویس ازیک مکالمه تلفنی یاگفتن هرمطلب بود

من ویس موفقیتم راتوگروه فرستادم

سوال اول ،من چکارمی کردم ؟درباره موفقیت دوره رفع خجولی صحبت کردم

سوال دوم،چرااین کارراکردم ؟خواستم خودم رادرصحبت کردن ونوع صدابسنجم

سوال سوم،چطورمیشداین کاررابهترانجام بدم؟اگرمن اول موفقیتم رامی نوشتم وچندبارباخودم تکرارمی کردم خوب می تونستم بهترصحبت کنم ازکلمات زیباتراستفاده کنم وجذابیت صحبتم رابرای مخاطبم بالاببرم

سپاس استادخوبیها

من همیشه آرزوداشتم ودارم که بتونم مثل شماصحبت کنم🥰🥰🥰🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

whatsapp