پاسخ به: بازخوردهای دوره

#127258
اعظم زارع
مشارکت کننده

سلام استادعزیزم سپاسگزارم بابت برگزاری دوره فوق العاده رفع خجولی وکسب اقتدار

من قبلاباخودم می گفتم که من تواین زمینه مشکلی ندارم وآدم خجولی نیستم ولی وقتی وارداین دوره ارزشمندشدم ممتوجه شدم که نیازمن به این دوره ارزشمندخیلی زیادهست هرکلمه وجمله ای که شماوخانم عارف عزیزم بیان کردیدبرای من یک گنج گرانبهایی بودکه درصندوقچه قلبم نگهداری می کنم

واقعاالان که تواین زمینه آگاهی بیشتری پیداکردم می بینم چقدرانسانهاتواین زمینه مشکل دارندچقدرپوشالی زندگی می کنندوچه حجابهای سنگینی راباخودحمل می کنندومن خوشحالم وباتک تک سلولهای بدنم ازشماوخدای مهربانم تشکرمی کنم که دارم تواین زمینه مسائلم راحل می کنم تاخودواقعی ام باشم

درمانهای فوق العاده ای که برای کودک نازنینم انجام دادیدچنان روح وجانم راجلادادکه یقین دارم حجابهای وجودم افتادندومن دارم به خودواقعی ام نزدیک میشم

سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم استادان عزیزم

خانم صادقیان عزیز

خانم عارف عزیز

درپناه حق باشیداجرتون باخداوندکه این چنین کودک درون نازنینم راشفادادید

whatsapp