پاسخ به: بازخوردهای دوره

#127229
فاطمه رضاییان
مشارکت کننده

سلام به استادعزیزم واستادعارف نازم

تمرین تیزحسی خیلی بهم کمک کردوخیلی متوجه شدم چقدرمی تونم موفق ترعمل کنم تمرین نقابهاتابه الآن فهمیدم که چقدرنفاب مهربانی نقاب اینکه من ناراحت نشدم درحالی که داشتم چقدرتورودربایستی بادیگران قرارمی گرفتم چقدرواقعاچیزهای الکی براخودم خریدم به خاطراینکه دیگرانی گفتندمتوجه شدم که خودم باسم خودواقعی ام باشم افتدارم روبیشترکردخیلی عالیه این دوره مخصوصادوره درمانی هست چقدرباعث میشه سالم تربشیم حالمون بهترمی شه دخالت دیگران می ره کنارایتادم ممنونم که من روآگاهانه برویدتودوره یادمه چقدربهم گفتید ثبت نام کنم چقدرکمکم کردیداستادجان ازتون متشکرم متشکرم متسکرم

 

whatsapp