فرم ثبت نام دوره باور

  • لطفا نام خود را به فارسی وارد نمایید
  • لطفا نام خانوادگی خود را به فارسی وارد نمایید
  • قبل از وارد کردن شماره موبایل صفحه کلید گوشی یا کامپیوتر خود را انگلیسی کنید
  • نوع پرداخت به صورت پیش فرض روی حالت «به صورت یکجا» می باشد، چنانچه قصد دارید به صورت بخشی پرداخت نمایید، می توانید نوع پرداخت را تغییر دهید

whatsapp